Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna
             WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ wykonanych od początku działalności
 JUKS PRACOWNI PROJEKTOWEJ BUDOWNICTWA WODNEGO, tj. od roku 1996, zrealizowanych dla (ODGW) Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Inspektoratu w Opolu i Jeleniej Górze


DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZREALIZOWANE NA ZLECENIE ODGW ORAZ RZGW WE WROCŁAWIU:
 • aktualizacja dokumentacji Zunifikowanych Zamknięć i Napędów Śluz 9,6 m.,
 • instrukcja eksploatacji Stopnia Wodnego RĘDZIN,
 • dalbowisko wraz z pomostami zejściowymi w górnym awanporcie oraz kierownice przy głowie górnej Śluzy SZCZYTNIKI,
 • zabezpieczenie ścian komory Śluzy Pociągowej RÓŻANKA przy głowie dolnej ( nowatorskie rozwiązanie - "gumowe", wymienne pasy odbojowe wbudowane w konstrukcję ścian) oraz zabezpieczenie naroży głowy dolnej w tej samej technologii,
 • oczep żelbetowy lewego peronu Śluzy Pociągowej RÓŻANKA wraz z wymianą naściennych pachołów cumowniczych, wymianą drabinek, obudowy wnęk zamkn. remontowego na głowie dolnej, odbudowy dylatacji na ścianach i dnie wraz z ich uszczelnieniem,
 • ocena stanu technicznego z określeniem przepustowości oraz inwentaryzacja rurociągu przebiegającego przez teren Stoczni ZACISZE (suchy dok), od górnej do dolnej wody Śluzy Pociągowej ZACISZE,
 • modernizacja przepompowni STARY DWÓR i URAZ
  ( kraty wlotowe, pomosty obsługowe, schody, przebicia wejść do komór pomp z pomostu zewnętrznego, drzwi stalowe, ubezpieczenia skarp i odbudowa wylotu wraz z zamknięciami remontowymi i urządzeniem wyciągowym, włazy do komory zbiorczej, ubezpieczenia skarp kanału dopływowego i ujściowego),
 • modernizacja przepustu wałowego Stopnia Wodnego BARTOSZOWICE :
  I wariant z napędem ręcznym
  II wariant z napędem elektromechanicznym i sterowaniem z głowy dolnej
  (zasuwy, kompensator, napęd NWA 100, kraty wlotowe, pomosty obsługowe, wentylacja komory zasuwy zasilanie i sterowanie, zadaszenie wraz z włazem, zamknięcia remontowe z urządzeniem wyciągowym, odbudowa wylotu ),
 • prace modernizacyjne i remontowe Śluzy Pociągowej OŁAWA ( zabezpieczenia szaf sterowniczych i agregatów oraz sygnalizacji na głowie dolnej, wiata dla obsługi i sterowania na głowie górnej, podest roboczy przy semaforze na głowie górnej ), ogrodzenie terenu śluzy oraz dodatkowe oświetlenie sterowni przy głowie dolnej,
 • remont skarpy i prawego nabrzeża Odry Północnej, na odc. ok. 100 m. od Mostu Tumskiego do Mostu Młyńskiego, ( ścianka szczelna z oczepem żelbetowym wbijana prasą hydrauliczną lub city wibratorem, zbrojenie gruntu georusztem ),
 • remont muru oporowego na prawym brzegu rzeki Odry Północnej na odc. 115m., Ostrów Tumski - wraz z badaniami geologicznymi oraz rozpoznaniem historycznym,
 • kładka pieszo-jezdna nad bramą przeciwpowodziową "PSIE POLE" we Wrocławiu - ekspertyza, inwentaryzacja uszkodzeń, projekt wykonawczy (odtworzeniowy) przebudowy wraz z określeniem nośności dopuszczalnej, dozwolonej prędkości pojazdów itp.,
 • ekspertyza uszkodzeń, projekt budowlano-wykonawczy (odtworzeniowy) remontu bramy przeciwpowodziowej "PSIE POLE" we Wrocławiu,

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZREALIZOWANE NA ZLECENIE ODGW ORAZ RZGW WE WROCŁAWIU - INSPEKTORAT W OPOLU:
 • ekspertyza stanu technicznego sterowni na filarach i przyczółkach Jazu KOŹLE,
 • operaty wodnoprawne na piętrzenie Stopniami Wodnymi na rzece Odrze:
  ZAWADA, OPOLE, WRÓBLIN, DOBRZEŃ,
 • operat wodnoprawny lewostronnego obwałowania rz. Mała Panew w km 29,100 ÷ 29,600,
 • modernizacje Śluz Pociągowych: OPOLE, ROGÓW, JANUSZKOWICE ( część hydrotechn., konstr.-budowlana, mechaniczna, elektr., technologia montażu, )
 • odbudowa przyczółka Jazu ZWANOWICE,
 • zadbudowa 5 wyrw brzegowych, odbudowa 24 ostróg rz. Odry km 126,23 ÷ 135,90, wraz z budową tam podłużnych od KRAPKOWIC do KĄTÓW Op.,
 • zabudowa wyrwy na prawym brz. rz. Odry km 192,0 w okolicy msc KOŚCIERZYCE,
 • przywrócenie pierwotnej linii brzegowej rz. Odry w km 123,200 ÷ 124,100 w dolnym awanporcie Śluzy KRAPKOWICE,
 • odbudowa języka rozdzielczego Stopnia Wodnego CHRÓŚCICE,
 • projekt wału przeciwpowodziowego II klasy, na rzece MAŁA PANEW w km 29+100 ÷29+600, wraz z przepustem wałowym ( zastawki nożowe, pływakowa klapa przeciwcofkowa ), dokumentacja geologiczna podłoża gruntowego na trasie projektowanego wału (10 otworów x 6,5 m),
 • badania przydatności pohutniczych mas formierskich do budowy w.wym. wału,
 • prace regulacyjne rzeki MAŁA PANEW - Tama podłużna odcinka ujściowego,
 • przebudowa i modernizacja Trafostacji Przepompowni SZCZEDRZYK,
 • renowacja ścian pionowych Wież Przelewowych Zbiornika Wodnego TURAWA, ( zastosowanie antysiarczanowych zapraw izolacyjnych, suchego natrysku SPCC ), badania wytrzymałości betonu w/w ścian na ściskanie i odrywanie ( pull-off ) oraz karbonatyzacji, zawartości siarczanów i chlorków,
 • remont Jazu Dolnego w Brzegu, woj. opol. - rz. Odra, filara działowego i przepławki oraz instalacja nowych urządzeń upustu płuczącego (zasuwa b = 8,2 m, h= 2,2 m wraz z napędem-nowatorskie rozwiązanie, konstrukcja wsporcza z pomostem obsług.),
 • projekt wykonawczy modernizacji napędu wrót i urządzeń do napełniania i opróżniania komory Śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu - część mechaniczna i elektryczna - nowe zasuwy, napędy, zasilanie i sterowanie.
DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZREALIZOWANE NA ZLECENIE RZGW WE WROCŁAWIU - INSPEKTORAT W JELENIEJ GÓRZE:
 • projekt budowlano-wykonawczy na udrożnienie koryta rzeki Kamienna w m. Jelenia Góra na odcinku od ujścia, do Zbiornika Przeciwpowodziowego Sobieszów, o dłg. ok. 10 km,w aspekcie zabezpieczenia przeciwpowodziowego (operat hydrologiczny i operat wodnoprawny),
 • remont zabudowy regulacyjnej rzeki Jedlicy od km 5,870 do km 6,495 w m. Bukowiec (projekt, operat hydrologiczny i operat wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym oraz na budowę),
 • przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie do w. wym. zadań,
 • pełnione nadzory autorskie.

Powyższe zadania inwestycyjne w większości są już zrealizowane, co jest namacalnym dowodem rzetelności wykonanych dokumentacji projektowych. W trakcie wykonywania wymienionych projektów mieliśmy do czynienia z wieloma różnorodnymi branżami, takimi jak np.: mechaniczną, mostową, elektryczną, hydrauliczną, c.o., c. i z. wody, gazową, hydrauliki siłowej, statyki budowli, architektury, geodezji i melioracji, a w szczególności z branżą hydrotechniczną. Pracownia "JUKS" zatrudnia okresowo specjalistów niektórych powyższych branż, korzystając z byłych pracowników przekształconej Pracowni Budownictwa Wodnego PPU " NAVICENTRUM " oraz stale współpracuje ze specjalistami branży mechanicznej i elektrycznej. Są to inżynierowie czynni zawodowo, którzy wielokrotnie brali udział w opracowywaniu dokumentacji projektowych związanych z hydrotechniką w szerokim spektrum tej dziedziny. Ponadto w uzasadnionych przypadkach korzystamy z wiedzy i doświadzenia pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej, Akademii Rolniczej oraz rzeczoznawców uznanych przez NOT czy też przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przy realizacji dokumentacji projektowych staramy się stosować rozwiązania na miarę obecnych, osiągalnych w kraju technologii, jednak z uwagą na możliwości firm wykonawczych, dlatego też każdorazowo konsultujemy z potencjalnymi wykonawcami technologię robót i dostępność materiałów, co niejednokrotnie już przyczyniło się do sprawniejszego wykonania prac. Jest to szczególnie istotne w czasie krótkiej przerwy żeglugowej.

Oprócz wyżej wymienionych zrealizowaliśmy dokumentacje projektowe dla EnergiaPro S.A., Browarów Dolnośląskich S.A. PIAST, Zakładu Badawczo-Projektowego Technik Pomiarowych MES-EKO oraz BPK Mosty s.c. np.:

 • obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i operat wodnoprawny dla obiektów inżynierskich dot. remontu drogi krajowej nr 94 Krzywa-Chojnów od km 0+000 do km 11+182,
 • operat wodno-prawny dla obiektów inżynierskich drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka ETAP IV,
 • remont budowli i urządzeń hydrotechnicznych Elektrowni Wodnej MARSZOWICE,
 • projekt budowlano-wykonawczy modernizacji stacji monitoringu jakości wody w Oławie,
 • projekt budowlano-wykonawczy adaptacji I piętra hotelu pracowniczego Browaru Mieszczańskiego we Wrocławiu na mieszkania służbowe - branża arch.-budowl., gaz, woda c.z., co, elektr.,